Nákup

Obchodní jednotka Air Tanks společnosti Frauenthal Airtank je jednotkou s více společnostmi mající dva závody, které disponují potřebnými operativními strukturami. Strategické řízení a koordinace nákupu přísluší vedoucímu strategického nákupu a jednotlivým strategickým nákupčím, kteří jsou zodpovědní za příslušné komodity.

Nákup se skládá ze strategického nákupu fungujícího napříč jednotlivými závody a z operativního nákupu přítomného v jednotlivých závodech. Strategický nákupní tým zodpovídá za zajištění klíčových komodit, jakými jsou přímý materiál, energie nebo režijní materiál.

Za účelem rozvíjení synergií a dosahování kontinuálního snižování nákladů je využívána kooperace mezi oběma závody s cílem propojit jejich jednotlivá množství a využít celosvětového zajišťovaní zdrojů.

Operativní nákupní týmy v jednotlivých závodech jsou zodpovědné za nákup materiálů v denním provozu, přičemž se neustále domlouvají se strategickým nákupem. Tvoří přímý spojovací článek mezi závody a našimi dodavateli.

Kodex dodavatele

Sociální a ekologická odpovědnost společnosti se postupně stále více vztahuje i na volbu obchodních partnerů, především dodavatelů a poskytovatelů služeb. Vedení strategického nákupu proto závazně stanovilo, že při výběru a posuzování dodavatelů je nutné kromě ceny, kvality a spolehlivosti dodávek zohlednit i ekologické a sociální aspekty.

Od 12.října 2011 jsou v kodexu koncernu Frauenthal Group definovány požadavky na všechny dodavatele zboží, investičního majetku a služeb. Klíčovými body kodexu je etické chování, respektování lidských práv, sociálně smluvní pracovní podmínky, dodržování ekologických standardů a používání požadovaných systémů řízení.

Zásady uvedené v uvedeném kodexu odrážejí i požadavky společnosti Frauenthal Group a odkazují se na následující mezinárodní konvence a standardy:

 

  • Principy Global Compacts Spojených národů (UN)
  • Směrnice pro mezinárodní podniky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
  • Ujednání Mezinárodní organizace práce (ILO)
  • Charta pro udržitelný rozvoj Mezinárodní obchodní komory (ICC)
  • SA 8000 (Standard pro sociálně odpovědné vedení podniku)

Koncern Frauenthal Group od svých dodavatelů očekává, že budou vyžadovat dodržování uvedených zásad i ve vlastním dodavatelském řetězci.

Proces nákupu

Vyrábět a navrhovat inovativní a konkurenceschopné výrobky a služby pro naše zákazníky vyžaduje každodenní vysokou míru angažovanosti a otevřenosti novým myšlenkám na všech odděleních obchodní jednotky a ve všech částech dodavatelského řetězce. Abychom těmto požadavkům dostáli, potřebujeme výkonné a spolehlivé dodavatele.

Podíl nakupovaných surovin a služeb tvoří v průměru 50 % z obratu obchodní jednotky Business Unit Air Tanks. Na základě toho závisí náš úspěch ve velké míře na schopnostech námi zvolených dodavatelů.

Vaše perspektiva

Neustále proto hledáme nové, výkonné dodavatele, kteří jsou ochotni významně přispívat k našemu podnikovému úspěchu.  Za to našim partnerům nabízíme dobré perspektivy růstu a dlouhodobé obchodní partnerství zakládající se na vzájemné důvěře a vztahu s partnerem se silným postavením na trhu.

Naše požadavky na partnerskou spolupráci jsou vysoké.

 

Očekáváme:

  • dodržování termínů a flexibilitu
  • odpovědnost za kvalitu
  • transparentnost a zlepšování nákladů
  • požadované ekologické a sociální jednání
  • inovace výrobků a služeb