Kontaktní údaje firmy:
Název podniku: Frauenthal Airtank Elterlein GmbH
Jméno: pan Mikael Mårtensson, pan Daniel Kratzsch
Telefonní číslo: +49 373 49 66 20
E-mailová adresa: info.airtank-elterlein@fta-group.com

 

Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou dat:
E-mailová adresa: datenschutz@fta-group.com

 

Prohlášení o ochraně dat
Jako uživatel naší internetové stránky obdržíte v tomto prohlášení o ochraně dat všechny nutné informace k tomu, jak, v jakém rozsahu a za jakým účelem shromažďujeme a používáme my nebo třetí osoby jako poskytovatelé Vaše data. Shromažďování a používání Vašich dat podléhá striktně nařízením Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG) a zákona o telemédiích (TMG). Jsme povinni respektovat důvěrnost Vašich osobních dat, a proto pracujeme přísně v mezích, které nám ukládají zákonná ustanovení. Tato osobní data jsou shromažďována na dobrovolné bázi, pokud je to pro nás možné. Rovněž tato data předáváme třetím osobám s Vaším výslovným souhlasem. U zvlášť důvěrných dat jako například v platebním styku nebo s ohledem na Vaše dotazy, které nám kladete, zajišťujeme kódováním SSL vysokou jistotu. Rádi bychom na tomto místě upozornili na obecná rizika používání internetu, na která nemáme vliv. Především v e-mailovém styku nejsou Vaše data bez dalších opatření bezpečná a mohou být podle okolností napadena třetími osobami.

 

Informace, smazání, zablokování
Kdykoliv obdržíte bezplatnou informaci o námi uložených osobních datech o Vaší osobě a původu, příjemci a účelu shromažďování dat a zpracování dat. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo smazání Vašich dat. Výjimkou jsou data uložená na základě zákonných předpisů nebo data, která jsou potřebná k náležité realizaci obchodu. Aby bylo možné kdykoliv realizovat zablokování dat, budou data uložena v zablokovaném souboru ke kontrolním účelům. Pokud nebudou data shromážděna na základě zákonné archivační povinnosti, na Vaše přání Vaše data vymažeme. Pokud platí archivační povinnost, Vaše data zablokujeme. Pro všechny dotazy a požadované opravy, zablokování nebo smazání osobních dat se prosím obracejte na naši osobu pověřenou ochranou dat, a to na kontaktních údajích uvedených v tomto prohlášení o ochraně dat, příp. na adrese uvede v tiráži.

 

Cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Tyto malé textové soubory se ukládají z našeho serveru na náš PC. Podporují zobrazení naší webové stránky a pomáhají Vám se pohybovat na naší webové stránce.

Cookies shromažďují data o Vaší IP adrese, Vašem prohlížeči, Vašem operačním systému a Vašem internetovém spojení. Tyto informace nespojujeme s osobními daty a nepředáváme je třetím osobám. Cookies v žádném případě nepoužíváme k tomu, abychom na Váš počítač instalovali škodlivé či špionážní programy.

Naši webovou stránku můžete užívat i bez použití cookies, čímž některá zobrazení a funkce naš nabídky budou fungovat pouze omezeně. Pokud chcete deaktivovat cookies, můžete to udělat speciálním nastavením Vašeho prohlížeče. Používejte prosím jeho pomocné funkce k tomu, abyste mohli provádět odpovídající změny.

Cookies pro online oznámení můžete administrovat na následujících odkazech:

http://www.aboutads.info/choices für die USA

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices für Europa

 

Shromažďování přístupových dat.
Předání a zobrazení obsahů prostřednictvím naší webové stránky vyžaduje z technického hlediska sběr určitých dat. S Vaším přístupem k naší webové stránce zaznamenáváme takzvané serverové přihlašovací soubory a providera k webspace. Tyto přihlašovací soubory neumožňují zpětnou vazbu na Vás a Vaši osobu.

Příslušné informace sestávají z názvu webové stránky, souboru, aktuálního data, množství dat, webového prohlížeče a jeho verze, použitého operačního systému, názvu domény Vašeho internetového providera, referenční URL jako stránky, ze které jste přešli na naši stránku a IP adresy.

Tato data používáme k zobrazení a předání našich obsahů a ke statistickým účelům. Informace podporují poskytování a neustále zlepšování naší nabídky. Také si vyhrazujeme dodatečnou kontrolu zmíněných dat, pokud by existovalo podezření z protiprávního užívání naší nabídky.

 

Obsahy a služby třetích poskytovatelů
Nabídka na naší webové stránce zahrnuje podle okolností také obsahy, služby a výkony jiných poskytovatelů, kteří doplňují naši nabídku. Příklady takových nabídek jsou mapy Google-Maps, videa na youtube nebo grafická zobrazení třetích osob. Stažení těchto výkonů třetí strany vyžaduje pravidelné prověřování Vaší IP adresy. Aby se těmto poskytovatelům umožnilo využití Vaší IP adresy a rovněž její uložení.

Snažíme se zapojit takové třetí poskytovatele, kteří používají IP adresy výlučně k předání obsahů. Přitom však nemáme vliv na to, který třetí poskytovatel případně IP adresu uloží. Toto uložení může sloužit například ke statistickým účelům. Pokud se dozvíme o procesech ukládání třetími poskytovateli, neprodleně na to naše uživatele upozorníme.

V této souvislosti prosíme, respektujte také speciální prohlášení o ochraně dat k jednotlivým třetím poskytovatelům a službám, jejichž servis na naší stránce používáme. Naleznete je rovněž v tomto prohlášení o ochraně dat.

 

Newsletter
Na naší webové stránce se můžete přihlásit k odebírání newsletterů. K tomu potřebujeme Vaši IP adresu. Kromě toho musíme při respektování příslušných právních předpisů prověřit, zda jste skutečně majitelem uvedené e-mailové adresy a odebírat newsletter. Sbíráme proto informace, které takové prověření umožňují.

V tomto rámci shromážděná data slouží k rozeslání a příjmu newsletteru. Jiný účel nemají a nepřeposílají se třetím osobám. Kromě informací nutných k odeslání newsletteru neshromažďujeme žádná další data.

Protože odesílání a příjem newsletteru je závislé na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas ke sběru a ukládání Vašich dat kdykoliv bez uvedení důvodů stáhnout. Využijte k tomu „Odhlašovací odkaz“, který je uveden v newsletteru.

 

Osobní data
Osobní data shromažďujeme v rámci zamezení a úspornosti dat pouze v takovém rozsahu a tak dlouho, jak je to nutné k využití naší webové stránky, případně jak předepisuje zákonodárce. Ochranu Vašich osobních dat bereme vážně a při sběru a zpracování osobních dat se striktně držíme odpovídajících zákonných předpisů a našeho prohlášení o ochraně dat. Pokud odpadne účel sběru dat nebo skončí zákonná lhůta k uložení, budou nashromážděná data zablokována nebo smazána. Naše webová stránka může být používána bez předání osobních dat. Pokud shromažďujeme osobní data – jako např. Vaše jméno, Vaši adresu nebo Vaši e-mailovou adresu – je tento sběr dat dobrovolný. Bez výslovně uděleného souhlasu z Vaší strany nebudou tato data sdělována třetím osobám.

Dbejte prosím na to, že data na internetu nelze obecně vždy bezpečně přenášet. Zvlášť v e-mailovém styku nelze při výměně dat garantovat ochranu.

 

Serverové přihlašovací soubory
U serverových přihlašovacích údajů se jedná o anonymizovaná data, která se sbírají při Vašem vstupu na naši webovou stránku. Tyto informace neumožňují zpětné dohledání Vás osobně, ale z technických důvodů jsou neopominutelné pro předání a zobrazení našich obsahů. Dále slouží pro naši statistiku a neustálou optimalizaci našich obsahů. Typické přihlašovací soubory jsou datum a čas přístupu, množství dat, prohlížeč použitý k přístupu a jeho verze, použitý operační systém, název domény Vámi pověřeného providera, stránka, ze které jste došli k naší nabídce (referenční URL) a Vaše IP adresa. Přihlašovací soubory kromě toho umožňují přesnou kontrolu při podezření z protiprávního užívání naší webové stránky.

 

SSL kódování
Naše webová stránka používá SSL kódování, pokud se jedná o předávání důvěrných či osobních obsahů našich uživatelů. Toto kódování bude například aktivováno při realizaci platebního styku a při dotazech, které nám kladete přes naši webovou stránku. Dbejte prosím na to, že SSL kódování je aktivováno při příslušných aktivitách z Vaší strany. Použití kódování lze snadno rozpoznat: Zobrazení v řádku Vašeho prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“. Data zakódovaná přes SSL nejsou čitelná pro třetí osoby. Předávejte Vaše důvěrné informace pouze při aktivovaném SSL kódování a v případě pochybností se obraťte na nás.

 

Odmítnutí reklamních e-mailů
V rámci zákonné povinnosti související s tiráží musíme zveřejnit naše kontaktní údaje. Tyto kontaktní údaje používají třetí osoby částečně k zasílání nevyžádané reklamy a informací. Tímto odmítáme jakékoliv námi výslovně neautorizované zasílání propagačního materiálu všeho druhu. Dále si výslovně vyhrazujeme právní kroky proti nežádoucímu a nevyžadovanému zasílání propagačního materiálu. To platí především pro takzvané spamové e-maily, spamové dopisy a spamové faxy. Upozorňujeme na to, že neautorizované zasílání propagačního materiálu se může dotýkat konkurenčně-právních, občanskoprávních a trestně právních skutečností. Speciálně spamové e-maily a spamové faxy mohou vést k vysokým požadavkům na náhradu škody, pokud přeplňováním poštovních schránek nebo faxových zařízení narušují obchodní provoz.

 

Zakódovaný platební styk
Zabezpečujeme ochranu Vašich dat v platebním styku. Naše stránka proto z bezpečnostních důvodů a pro ochranu Vašich důvěrných a osobních obsahů využívá při přenosu dat v platebním styku SSL kódování. Sami si můžete zjistit, jestli je SSL kódováni aktivováno nebo ne. Použití kódování zjistíte na adresním řádku prohlížeče. Pouze pokud se regulérní zobrazení změní z „http://“ na „https://“, je přenos dat zakódován. Řádek prohlížeče „https://“ ukazuje použití SSL kódování, platební styk nyní probíhá se zakódováním. Aktivací SSL kódování je pro třetí osoby nemožné si rovněž číst Vaše údaje. Přenášejte proto Vaše data pouze při aktivovaném SSL kódování.

 

Google AdWords
Na naší webové stránce s Google AdWords používáme online reklamní program společnosti Google Inc. Přitom se rovněž používá konverzní tracking. Pomocí tohoto nástroje umístí Google AdWords ve Vašem prohlížeči cookie, pokud se přes reklamní sdělení Google dostanete na naši webovou stránku. Tento cookie po 30 dnech přestává platit. Neslouží k žádnému osobnímu zpětnému dohledání. Pokud navštívíte jako uživatel naši webovou stránku a cookie ještě pracuje, společně s Google poznáme, že jste zaklikl příslušné sdělení a byl jste převeden na naši stránku. Přitom se každému zákazníkovi Google AdWords přidělí jiný cookie. Sobory cookie tak nelze dohledat přes webové stránky zákazníků AdWords.

Pomocí dat vyžádaných konverzními soubory cookie se tak vyhotovují konverzní statistiky pro zákazníky AdWords. My jako zákazníci se tak dozvíme o celkovém počtu uživatelů, kteří zareagovali na naše sdělení a poté byly odkázáni na webovou stránku opatřenou konverzním trackingovým tagem. Při tomto procesu neobdržíme žádné informace, pomocí kterých bychom Vás mohli osobně identifikovat jako uživatele.

Pokud byste trackingový režim odmítli, lze soubor cookie konverzního trackingu Google deaktivovat přes Váš internetový prohlížeč. Případně použijte pomocnou funkci prohlížeče pro další informace. Bližší údaje k ustanovením o ochraně dat společnosti Google naleznete na adrese http:// www.google.de/policies/privacy/.

 

Použití Google Analytics
Na naší webové stránce používáme službu pro analýzu webových stránek Google Analytics od Google Inc. Ta používá soubory cookie. Přitom se jedná o textové soubory, které dovolují pomocí uložení na Vašem PC analýzu Vašeho uživatelského chování s ohledem na naši webovou stránku. Soubory cookie produkují informace, které se přenášejí na některý server Google. Tyto servery se zpravidla nacházejí v USA, respektují však dohodu o užívání evropského hospodářského prostoru a zkracují Vaši IP adresu před předáním do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech se IP adresa zkracuje až po předání do USA. Google vyhodnotí předané informace a poskytne v tomto kontextu další služby pro nás jako provozovatele webových stránek. Přitom se zjištěná IP adresa nespojuje s jinými službami Google.

Změnou nastavení Vašeho prohlížeče můžete na vašem počítači přerušit ukládání souborů cookies. S nimi však mohou být spojená omezení zobrazení a funkcí při používání naší webové stránky.

Prohlížečový plugin kromě toho zamezuje zachycení a používání dat vytvořených soubory cookie. Pod níže uvedeným odkazem můžete stáhnout: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Více se můžete dozvědět o podmínkách ochrany dat Google a Google Analytics na adrese: http://www. google.com/analytics/terms/de.html oder unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Google Maps Plugin
Na naší webové stránce používáme plugin internetové služby Google Maps. Provozovatelem aplikace Google Maps je Google Inc., se sídlem v USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View.

Tím, že na naší webové stránce používáte Google Maps, se informace o používání této webové stránky a Vaší IP adrese přenášení na některý server Google do USA a ukládají se na tomto serveru. Neznáme přesný obsah předaných dat ani jejich použití společností Google. Společnost v této souvislosti neguje spojení dat s informacemi z jiných služeb Google a sběr osobních dat. Google však může informace předávat třetím osobám.

Pokud ve Vašem prohlížeči deaktivujete javascript, zamezíte provádění Google Maps. Pak ale nemůžete na naší webové stránce využívat zobrazení map.

Použitím naší webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s uvedeným sběrem a zpracováním informací společností Google Inc.

Bližší informace k ustanovením o ochraně dat a podmínkám používání Google Maps naleznete zde: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

 

Toto prohlášení o ochraně dat byly vyhotovil www.datenschutzexperte.de